Środowisko przyrodnicze

Epigeosfera – czyli powłoka krajobrazowa, ulega ciągłemu rozwojowi, który polega na przekształcaniu systemu materialnego w wyniku następujących po sobie oddziaływań mających charakter sprzężeń zwrotnych.
W warunkach naturalnych komponenty środowiska znajdują się w stanie równowagi.

Zaburzenie spowodowane czynnikami naturalnymi i sztucznymi wywołuje przystosowanie się pozostałych komponentów środowiska do zmienionych warunków i ponowne osiągnięcie stanu równowagi.

Sprzężenia zwrotne występujące w środowisku mogą mieć charakter sprzężeń:
dodatnich – w wyniku których dochodzi do zmian – powstaje zupełnie nowy typ środowiska, np. osuszenie terenów bagiennych powoduje zmniejszenie retencji wody, a w związku z tym wilgotności powietrza i ilości opadów, co prowadzi do stepowienia obszaru.
ujemnych – w wyniku których środowisko wraca do stanu równowagi wskutek tego, że dopływ są kontrolowane przez odpływ, np. pojawienie się dużej populacji zwierząt prowadzi do zmniejszenia ilości dostępnego pożywienia, co z kolei powoduje spadek liczebności stada.

Wzajemne oddziaływanie poszczególnych komponentów środowiska geograficznego najlepiej prześledzić w poszczególnych strefach morfoklimatycznych. W różnych typach klimatów inaczej przebiegają procesy rzeźbotwórcze, glebotwórcze i tworzą się różne typy gleb.

Strefa
morfoklimatyczna
Klimat Wietrzenie Procesy rzeźbotwórcze
wilgotna
i gorąca
równikowy
wilgotny i podrównikowy
chemiczne dominuje intensywna denudacja, w której uczestniczą ruchy masowe, osuwanie zwietrzeliny, spłukiwanie, sufozja, erozja wodna, transport, osadzanie się zwietrzeliny w obrębie koryt i delt rzecznych, brak działalności wiatru

Formy powierzchni Ziemi Gleby Obieg materii w glebie
strome stoki, ostre grzbiety i grube pokrywy glebowe czerwone i żółte laterytowe dominuje intensywne wypukiwanie składników gleby, pobieranie przez rośliny oraz rozkład i mineralizacja próchnicy

Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Podobał Ci się ten artykuł naciśnij że lubisz to
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.