Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi to drgania skorupy ziemskiej wywołane : ruchami płyt litosfery lub przemieszczaniem mas skalnych w obrębie górotworów, wybuchami wulkanów, osuwiskami lub zapadliskami.
Miejsce gdzie powstaje trzęsienie ziemi, nazywany hipocentrum. Miejsce na powierzchni Ziemi położone nad hipocentrum, gdzie wstrząsy są najsilniejsze, nazywamy epicentrum.

Podczas trzęsienia ziemi powstają trzy rodzaje fal sejsmicznych: oscylacje – rozprzestrzeniające się po powierzchni Ziemi, poprzeczne i podłużne – rozchodzące się wewnątrz Ziemi.

Trzęsienia ziemi mierzymy za pomocą sejsmografów. Do określenia wielkości trzęsienia ziemi używane są dwie skale – 12- stopniowa Mercallego i 9-stopniowa Richtera. W skali Mercallego intensywność wstrząsu określana jest na podstawie wartości przyspieszenia drgań gruntu, a także opisu skutków trzęsienia ziemi na powierzchni Ziemi. W skali Richtera wielkość trzęsienia ziemi określa się na podstawie amplitudy drgań wstrząsów sejsmicznych.

W różnych rejonach Ziemi trzęsienia występują z rożną siłą i częstotliwością:
– na obszarach asejsmicznych trzęsienie ziemi w ogóle nie występuje. Zaliczamy do nich obszary tarcz prekambryjskich , platform zbudowanych z grubych pokryw skal osadowych, a także dna basenów oceanicznych,
– na obszarach pensejsmicznych występują rzadkie i słabe trzęsienia ziemi, a sporadycznie silniejsze. Do obszarów tych zaliczamy górotwory kaledońskie i hercyńskie, a także przedpola górotworów alpejskich,
– na obszarach sejsmicznych występują częste i silne trzęsienia ziemi. Do obszarów tych zaliczamy wybrzeża Pacyfiku, tj. Aleuty, Kuryle, Kamczatkę, Wyspy Japońskie, Filipiny, Nową Zelandię, zachodnie wybrzeże Ameryki Płn. Oraz obszar Kordylierów, rejon górotworów alpejskich na płd. Eurazji od Gór Betyckich po Sumatrę i Jawę. Wielki Rów Wschodnioafrykański, grzbiety śródoceaniczne.

Fragment Polski leżący na zachodnim krańcu Platformy Wschodnioeuropejskiej jest obszarem asejsmicznym. Pozostała część naszego kraju to obszar pen sejsmiczny.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Podobał Ci się ten artykuł naciśnij że lubisz to
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.