Znaczenie rzek

Rzeki mają duże znaczenie gospodarcze:
– w dolinach oraz deltowych ujściach rzek występują żyzne gleby – mady, które są intensywnie wykorzystywane rolniczo, np. delta i dolina Nilu, Mekongu, Indusu.
– w estuariach rzek mogą być lokalizowane porty morskie, np. Hamburg nad Łabą, Hawr nad Sekwaną, Bordeaux nad Garonną i jej estuarium.

Rzeki mogą być także źródłem hydroenergii pod warunkiem dużych równomiernych przepływów, np. rzeki Półwyspu Skandynawskiego, kaskada Kolorado, Kolumbii. Rzeki są źródłem wody dla przemysłu i rolnictwa. Odpowiednio uregulowane i połączone kanałami rzeki mogą być wykorzystywane jako drogi wodne, np. Ren, Dunaj, Rzeka ŚW. Wawrzyńca.

Rzeki syberyjskie zamarzające do samego dna są w okresie zimowym wykorzystywane jako drogi kanałowe.
Niektóre rzeki maja duże znaczenie turystyczne i rekreacyjne pod warunkiem zachowania czystości wód, gdyż tylko wtedy mogą służyć jako kąpieliska lub tereny wędkarskie. Można na nich uprawiać kajakarstwo, a na rzekach górskich (o większym spadku) kajakarstwo górskie.

Trzeba również pamiętać, ze mogą być źródłem zagrożenia – gęsto zamieszkane tereny nadrzeczne są zagrożone powodzią.
Powodzią nazywamy wezbranie wód w rzece i ich wylew poza koryto, powodujące straty gospodarcze.
Ryzyko powodzi zwiększają : regulacja rzek, wylesianie dorzeczy rzek, zatory lodowe utrudniające odpływ wód, zarastanie koryt rzecznych.

Ryzyko powodzi można zmniejszyć następująco:
– budowa odpowiednio usytuowanych zbiorników retencyjnych,
– niezasiedlenie teras zalewowych rzeki,
– lokalizowanie tam przeznaczonych pod zalanie polderów,
– regularnie oczyszczanie koryt rzecznych i roślinności, która może utrudnić odpływ wody,
– dbanie o stan budowli hydrotechnicznych w dolinach rzek,
– prowadzenie zasilania w zlewniach rzek – na obszarach leśnych roztopy trwają dłużej, a spływ powierzchniowy ulega spowolnieniu.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Podobał Ci się ten artykuł naciśnij że lubisz to
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.